Home

DHF Online-ไข้เลือดออกออนไลน์

Sign in
2023-03-27 04:54:36 ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 0 ราย สะสมทั้งหมด 169 ราย
อำเภอ สถานะ ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ เรียน/ทำงาน วันรับรักษา รักษาที่ แจ้งเมื่อ
บางกระทุ่ม รับแล้ว ด.ญ.พิชามญชุ์ xxx 1ปี,1ด. xxx ถ. ม.01 บ.ย่านยาว(ม.1) ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม 2023-03-26 รพ.บางกระทุ่ม 2023-03-26 17:50:12
บางกระทุ่ม รับแล้ว น.ส.ปภาวรินท์ xxx 18ปี,6ด. xxx ถ. ม.01 บ.ย่านยาว(ม.1) ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม 2023-03-23 รพ.บางกระทุ่ม 2023-03-23 22:13:33
บางกระทุ่ม รับแล้ว นางสุวรรณี xxx 50ปี,1ด. xxx ถ. ม.02 บ.ย่านยาวตะวันตก ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม 2023-03-23 รพ.บางกระทุ่ม 2023-03-23 22:07:38
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ช.ภูวรินทร์ xxx 9ปี,8ด. xxx ถ. ม.05 บ.บางพยอมใต้ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก 2023-03-17 รพ.พิษณุเวช 2023-03-22 10:52:38
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.พิมลพร xxx 23ปี,1ด. xxx ถ.- ม.05 บ.บางพยอมใต้ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก 2023-03-19 รพ.รวมแพทย์พิษณุโลก 2023-03-21 15:46:15
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นางอรทัย xxx 36ปี,11ด. xxx ถ.- ม.03 บ.เตาไห    ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก 2023-03-19 รพ.รวมแพทย์พิษณุโลก 2023-03-21 15:41:33
เนินมะปราง รับแล้ว ด.ช.สุชาติ xxx 11ปี,2ด. xxx ถ. ม.04 บ.เนินกะบาก ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 2023-03-19 รพ.เนินมะปราง 2023-03-21 11:49:12
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ญ.สิรภัทร xxx 14ปี,1ด. xxx ถ. ม.06 บ.บ้านป่า(ม.6) ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก 2023-03-15 รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 2023-03-21 08:17:28
บางระกำ รับแล้ว ด.ช.ธาดาพงษ์ xxx 12ปี,4ด. xxx ถ. ม.03 บ.ปลักแรด  ต.ปลักแรด  อ.บางระกำ 2023-03-14 รพ.รวมแพทย์พิษณุโลก 2023-03-16 09:03:01
บางกระทุ่ม รับแล้ว นางพวงมณี xxx 63ปี,8ด. xxx ถ. ม.08 บ.ท่ามะขาม(ม.8) ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม 50/5 ม.8 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2023-03-13 รพ.บางกระทุ่ม 2023-03-13 14:50:04
บางระกำ รับแล้ว ด.ญ.พรนภา xxx 9ปี,3ด. xxx ถ. ม.21 บ.หนองชุมแสง ต.หนองกุลา อ.บางระกำ โรงเรียนวัดทุ่งชา 2023-03-12 รพ.บางระกำ 2023-03-12 14:34:02
บางกระทุ่ม รับแล้ว ด.ญ.รจนา xxx 1ปี,0ด. xxx ถ. ม.05 บ.บางกระทุ่ม ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม 2023-03-11 รพ.บางกระทุ่ม 2023-03-11 19:50:39
วังทอง รับแล้ว นายวัชระ xxx 23ปี,6ด. xxx ถ. ม.11 บ.โรงบ่ม ต.วังทอง อ.วังทอง 2023-03-11 รพ.วังทอง 2023-03-11 11:33:42
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายดนุรุท xxx 31ปี,1ด. xxx ถ.วังจันทน์ ม.15 บ.ชุมชนประชาพิทักษ์ 99 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก สนง.ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 2023-03-09 รพ.พุทธชินราช 2023-03-10 15:07:53
เนินมะปราง รับแล้ว นายกิตติภณ xxx 16ปี,11ด. xxx ถ. ม.05 บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู      อ.เนินมะปราง ม.5 เนินสะอาดพิทยาคม 2023-03-06 รพ.เนินมะปราง 2023-03-07 10:06:28
บางระกำ รับแล้ว นายจีรศักดิ์ xxx 29ปี,0ด. xxx ถ. ม.10 บ.วังดาน ต.บางระกำ อ.บางระกำ 2023-02-28 รพ.บางระกำ 2023-03-01 14:06:53
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.สุประวีณ์ xxx 15ปี,3ด. xxx ถ.- ม.99 บ.ค่ายเอกาทศรฐ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก - 2023-02-27 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร 2023-02-28 10:41:17
พรหมพิราม รับแล้ว นายเกียรติศักดิ์ xxx 28ปี,2ด. xxx ถ.- ม.07 บ.ย่านขาด(ม.7) ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม 2023-02-26 รพ.พรหมพิราม 2023-02-27 14:27:46
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายสุทิวัส xxx 17ปี,6ด. xxx ถ.- ม.99 บ.ค่ายเอกาทศรฐ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก ร.ร.ชาย 2023-02-18 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร 2023-02-23 10:56:13
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายศุภฤกษ์ xxx 15ปี,11ด. xxx ถ.วังจันทร์ ม.01 บ.ชุมชนวัดจันทร์ตะวันตก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก - 2023-02-22 รพ.พิษณุเวช 2023-02-23 00:40:32
นครไทย รับแล้ว ด.ช.ธนพงษ์ xxx 10ปี,6ด. xxx ถ. ม.06 บ.ห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 2023-02-22 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย 2023-02-22 15:41:26
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายสนั่น xxx 72ปี,11ด. xxx ถ. ม.04 บ.วัดขวาง(ม.4) ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม 41 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2023-02-22 รพ.บางกระทุ่ม 2023-02-22 14:16:22
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายสุเทพ xxx 35ปี,9ด. xxx ถ. ม.02 บ.วัดจันทร์ตะวันออก 2 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก อยู่บ้าน 2023-02-20 รพ.พุทธชินราช 2023-02-22 09:27:10
พรหมพิราม รับแล้ว ด.ญ.วริศรา xxx 13ปี,3ด. xxx ถ. ม.03 บ.ท้องโพลง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม 2023-02-20 รพ.พรหมพิราม 2023-02-21 10:25:47
พรหมพิราม รับแล้ว น.ส.สุจิตรา xxx 18ปี,8ด. xxx ถ. ม.05 บ.ไผ่ถ้ำ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม 2023-02-19 รพ.พรหมพิราม 2023-02-20 11:03:20
พรหมพิราม รับแล้ว ด.ญ.ศิรประภา xxx 11ปี,7ด. xxx ถ. ม.05 บ.ไผ่ถ้ำ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม 2023-02-19 รพ.พรหมพิราม 2023-02-20 10:54:53
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายธีรยุทธ xxx 32ปี,11ด. xxx ถ. ม.01 บ.ย่านยาว(ม.1) ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม 2023-02-19 รพ.พุทธชินราช 2023-02-20 08:57:23
วังทอง รับแล้ว นางสมจิต xxx 78ปี,2ด. xxx ถ. ม.12 บ.วังครุฑ12 ต.วังทอง อ.วังทอง 2023-02-20 รพ.วังทอง 2023-02-20 08:50:11
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายสุบิณฑ์บุญ xxx 23ปี,7ด. xxx ถ. ม.02 บ.ย่านยาวตะวันตก ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม 16 ม.2 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2023-02-19 รพ.บางกระทุ่ม 2023-02-19 18:57:52
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายนายชาญ xxx 71ปี,1ด. xxx ถ. ม.07 บ.บึงเวียน ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม 57/3 ม.7 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2023-02-19 รพ.บางกระทุ่ม 2023-02-19 18:41:51
นครไทย รับแล้ว นางบัวไข xxx 61ปี,6ด. xxx ถ. ม.23 บ.โพธิ์เจริญ ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย 2023-02-16 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย 2023-02-19 13:44:50
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายธีรยุทธ xxx 32ปี,11ด. xxx ถ. ม.01 บ.ย่านยาว(ม.1) ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม 35 ม.1 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2023-02-16 รพ.บางกระทุ่ม 2023-02-16 12:52:03
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.วรรณิภา xxx 41ปี,2ด. xxx ถ. ม.04 บ.มะขามสูง  ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก 2023-02-14 รพ.พุทธชินราช 2023-02-16 09:35:05
เนินมะปราง รับแล้ว ด.ญ.ณัฐชญา xxx 4ปี,6ด. xxx ถ. ม.05 บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู      อ.เนินมะปราง 2023-02-13 รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 2023-02-15 11:01:34
พรหมพิราม รับแล้ว ด.ญ.อภิญญา xxx 8ปี,8ด. xxx ถ. ม.04 บ.ป่าแดง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม 2023-02-13 รพ.พรหมพิราม 2023-02-14 09:48:48
บางระกำ รับแล้ว นายจิรพัฒน์ xxx 18ปี,10ด. xxx ถ. ม.10 บ.วังดาน ต.บางระกำ อ.บางระกำ 2023-02-12 รพ.รวมแพทย์พิษณุโลก 2023-02-13 14:10:30
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายนายชัยรัตน์ xxx 45ปี,11ด. xxx ถ.- ม.02 บ.วัดตาล(ม.2)        ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก อบต.พรหมพิราม 2023-02-08 รพ.พิษณุเวช 2023-02-11 14:01:29
วังทอง รับแล้ว น.ส.จันทร์จิรา xxx 27ปี,11ด. xxx ถ. ม.05 บ.เตาอิฐ ต.ชัยนาม อ.วังทอง 2023-02-11 รพ.วังทอง 2023-02-11 09:46:37
บางระกำ รับแล้ว นายภิญูญู xxx 25ปี,0ด. xxx ถ. ม.10 บ.วังดาน ต.บางระกำ อ.บางระกำ ว่างงาน 2023-02-10 รพ.บางระกำ 2023-02-11 09:11:59
บางระกำ รับแล้ว น.ส.ณัฐกมล xxx 15ปี,7ด. xxx ถ. ม.01 บ.กรับพวง ต.วังอิทก  อ.บางระกำ 2023-02-09 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2023-02-10 08:46:21
เนินมะปราง รับแล้ว นายสุรเดช xxx 35ปี,6ด. xxx ถ. ม.05 บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู      อ.เนินมะปราง ลูกจ้าง สรรพากร อ.เนินมะปราง 2023-02-09 รพ.เนินมะปราง 2023-02-09 14:29:06
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายวราชัย xxx 30ปี,3ด. xxx ถ. ม.09 บ.คลองหนองเหล็ก ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2023-02-09 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2023-02-09 13:38:06
วังทอง รับแล้ว น.ส.ภัทรวดี xxx 25ปี,7ด. xxx ถ. ม.04 บ.เขาน้อย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง 2023-02-09 รพ.วังทอง 2023-02-09 09:27:01
วังทอง รับแล้ว ด.ช.ชยเดช xxx 7ปี,1ด. xxx ถ. ม.14 บ.หนองบอน ต.วังทอง อ.วังทอง 2023-02-04 รพ.พิษณุเวช 2023-02-08 04:45:31
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายบริพัฒน์ xxx 31ปี,3ด. xxx ถ.- ม.02 บ.วัดจันทร์ตะวันออก 2 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก 2023-02-05 รพ.พิษณุเวช 2023-02-05 22:43:19
บางกระทุ่ม รับแล้ว น.ส.ธัญญาเรศ xxx 28ปี,6ด. xxx ถ. ม.07 บ.คลองตานุ่น ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม โรงเรียนกรุงศรีเจริญ 2023-02-03 รพ.บางกระทุ่ม 2023-02-03 14:03:15
วังทอง รับแล้ว น.ส.วริษรา xxx 24ปี,5ด. xxx ถ. ม.02 บ.วังพิกุล ต.วังพิกุล อ.วังทอง สถานี บขส.พิษณุโลกแห่งที่ 1 2023-02-03 รพ.วังทอง 2023-02-03 09:05:56
พรหมพิราม รับแล้ว นายอานนท์ xxx 31ปี,8ด. xxx ถ. ม.05 บ.คลองแคออก(ม.5) ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 2023-02-01 รพ.พรหมพิราม 2023-02-02 11:11:01
พรหมพิราม รับแล้ว นางจิราภรณ์ xxx 39ปี,7ด. xxx ถ. ม.13 บ.ป่ามะม่วง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 2023-02-01 รพ.พรหมพิราม 2023-02-02 11:06:19
บางกระทุ่ม รับแล้ว ด.ญ.นันท์นภัส xxx 12ปี,11ด. xxx ถ. ม.07 บ.กรุงเกรง(ม.7) ต.นครป่าหมาก    อ.บางกระทุ่ม 67/1 ม.7 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2023-02-01 รพ.บางกระทุ่ม 2023-02-01 19:56:49
เนินมะปราง รับแล้ว นายกฤติเดช xxx 17ปี,7ด. xxx ถ. ม.06 บ.ผาท่าพล ต.บ.น้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง 2023-02-01 รพ.เนินมะปราง 2023-02-01 14:08:21
พรหมพิราม รับแล้ว ด.ญ.อารยา xxx 6ปี,4ด. xxx ถ. ม.13 บ.ป่ามะม่วง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 2023-01-30 รพ.พรหมพิราม 2023-01-31 11:32:17
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายธนภัทร xxx 20ปี,2ด. xxx ถ. ม.07 บ.นาขุม ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พักหอพัก พญ.บุญทวี ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2023-01-31 รพ.วังทอง 2023-01-31 09:04:05
เนินมะปราง รับแล้ว น.ส.ณิชาภัทร xxx 16ปี,0ด. xxx ถ. ม.05 บ.เขาดิน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง ม.4 ไทรย้อยพิทยาคม 2023-01-28 รพ.เนินมะปราง 2023-01-30 10:50:44
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นางสุนิสา xxx 37ปี,11ด. xxx ถ. ม.08 บ.สะพาน 4 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก 2023-01-28 รพ.พิษณุเวช 2023-01-29 17:57:27
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายวีรพล xxx 36ปี,3ด. xxx ถ.- ม.03 บ.เขื่อนขันธ์ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก บ้าน 2023-01-29 รพ.พิษณุเวช 2023-01-29 17:19:25
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายคณพศ xxx 45ปี,2ด. xxx ถ.เอกาทศรฐ ม.02 บ.วัดจันทร์ตะวันออก 2 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก 2023-01-28 รพ.พิษณุเวช 2023-01-29 17:05:23
วังทอง รับแล้ว นายวิศรุฒ xxx 17ปี,2ด. xxx ถ. ม.01 บ.คลองตาคง ต.ดินทอง อ.วังทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยายม เดินทางไปเรียนเช้า-เย็นกลับบ้าน 2023-01-29 รพ.วังทอง 2023-01-29 09:52:24
พรหมพิราม รับแล้ว ด.ช.ปฏิพันธ์ xxx 13ปี,2ด. xxx ถ. ม.05 บ.หนองแขม(ม.5) ต.หนองแขม  อ.พรหมพิราม 2023-01-26 รพ.พรหมพิราม 2023-01-27 09:26:56
พรหมพิราม รับแล้ว นายเอกสิทธิ์ xxx 17ปี,11ด. xxx ถ. ม.13 บ.ป่ามะม่วง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 2023-01-25 รพ.พรหมพิราม 2023-01-26 10:33:10
พรหมพิราม รับแล้ว น.ส.นภสร xxx 28ปี,3ด. xxx ถ. ม.13 บ.ป่ามะม่วง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 2023-01-25 รพ.พรหมพิราม 2023-01-26 10:27:09
พรหมพิราม รับแล้ว น.ส.สุนทรี xxx 36ปี,2ด. xxx ถ. ม.13 บ.ป่ามะม่วง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 2023-01-25 รพ.พรหมพิราม 2023-01-26 10:17:03
บางระกำ รับแล้ว ด.ช.ธีรภัทร์ xxx 13ปี,7ด. xxx ถ. ม.08 บ.ทุ่งใหญ่ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 2023-01-25 รพ.บางระกำ 2023-01-25 14:35:57
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.พิมศิริ xxx 27ปี,1ด. xxx ถ. ม.07 บ.ดงพิกุล ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก ร้านส้มตำยำแซ่บ 2023-01-25 รพ.บางระกำ 2023-01-25 13:48:37
บางระกำ รับแล้ว ด.ญ.ธัญสินี xxx 1ปี,10ด. xxx ถ. ม.04 บ.หนองแขม  ต.ปลักแรด  อ.บางระกำ 2023-01-23 รพ.พิษณุเวช 2023-01-24 22:43:01
เนินมะปราง รับแล้ว นายกฤตกานต์ xxx 15ปี,3ด. xxx ถ. ม.02 บ.เนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง ม.3 เอ เจ เนินมะปราง 2023-01-22 รพ.เนินมะปราง 2023-01-24 16:00:20
พรหมพิราม รับแล้ว น.ส.สุนทรี xxx 36ปี,2ด. xxx ถ. ม.13 บ.ป่ามะม่วง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 2023-01-23 รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 2023-01-24 15:24:03
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายนิธิกร xxx 15ปี,8ด. xxx ถ. ม.03 บ.คลองสลักไม้ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม โรงเรียนเมธีพิทยา 2023-01-24 รพ.บางกระทุ่ม 2023-01-24 12:09:20
บางระกำ รับแล้ว นายรณชัย xxx 34ปี,2ด. xxx ถ. ม.04 บ.หนองประดู่ ต.พันเสา   อ.บางระกำ 2023-01-23 รพ.บางระกำ 2023-01-23 08:50:31
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายสุรพล xxx 29ปี,8ด. xxx ถ. ม.05 บ.ท่าทองตะวันตก ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก 2023-01-22 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2023-01-23 08:50:25
วังทอง รับแล้ว น.ส.ศุภนิดา xxx 27ปี,11ด. xxx ถ. ม.02 บ.เนินสะอาด ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม มีกลับบ้านที่น่านตอนปีใหม่ 2023-01-22 รพ.วังทอง 2023-01-22 10:30:17
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว บุญเลิศ xxx 72ปี,0ด. xxx ถ. ม.04 บ.สมอแข  ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก ตลาดโคกมะตูม 2023-01-20 รพ.พุทธชินราช 2023-01-21 10:30:56
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ญ.ภัทรวดี xxx 11ปี,11ด. xxx ถ. ม.05 บ.ท่าทองตะวันตก ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก รร.วัดศรีรัตนาราม 2023-01-19 รพ.พุทธชินราช 2023-01-20 09:55:27
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว พลฯพาวัติ xxx 21ปี,6ด. xxx ถ.- ม.01 บ.ค่ายทหาร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก ร.4 พัน.3 2023-01-19 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร 2023-01-20 09:47:42
วังทอง รับแล้ว ด.ช.ภาคิน xxx 8ปี,10ด. xxx ถ. ม.10 บ.ไทรงาม ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง โรงเรียนสุพรรณพนมทอง 2023-01-20 รพ.วังทอง 2023-01-20 08:43:57
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว พลฯไพเราะ xxx 21ปี,4ด. xxx ถ.- ม.01 บ.ค่ายทหาร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก ร.4 พัน.3 2023-01-18 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร 2023-01-19 11:34:32
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว พลฯอนุรักษ์ xxx 21ปี,4ด. xxx ถ.- ม.02 บ.สนามบินใหม่ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก ศปภอ.ทบ.3 2023-01-13 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร 2023-01-19 11:27:28
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายอนูญ xxx 45ปี,8ด. xxx ถ. ม.25 บ.ชุมชนอภิชาตบุตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จนท ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.พุทธชินราช 2023-01-18 รพ.พุทธชินราช 2023-01-19 09:32:08
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.มานา xxx 29ปี,6ด. xxx ถ. ม.10 บ.พันทองพัฒนา ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก พนักงานธุรการบริษัท SL HOME SEVICE 2023-01-17 รพ.พุทธชินราช 2023-01-18 09:00:51
บางกระทุ่ม รับแล้ว น.ส.สุพรรษา xxx 37ปี,3ด. xxx ถ. ม.07 บ.กรุงเกรง(ม.7) ต.นครป่าหมาก    อ.บางกระทุ่ม 2023-01-14 รพ.บางกระทุ่ม 2023-01-17 15:16:02
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว พลฯกิตติชัย xxx 21ปี,4ด. xxx ถ.- ม.02 บ.สนามบินใหม่ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พัน.ซบร.23 บชร.3 2023-01-13 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร 2023-01-16 13:49:47
พรหมพิราม รับแล้ว ด.ญ.พัณณิตา xxx 14ปี,2ด. xxx ถ. ม.05 บ.กรับพวงกลาง ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม 2023-01-15 รพ.พรหมพิราม 2023-01-16 10:34:32
วัดโบสถ์ รับแล้ว นายนิธิกร xxx 15ปี,5ด. xxx ถ. ม.08 บ.หนองบอน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ รร.ญาณเรศว์ร 2023-01-15 รพ.วัดโบสถ์ 2023-01-16 09:09:23
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายกฤตพร xxx 23ปี,5ด. xxx ถ. ม.00 บ.เทศบาล(นอกเขตชุมชน) ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก บ.สหพัฒน์พิบูลย์ 2023-01-14 รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล 2023-01-15 15:44:48
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายอารดา xxx 17ปี,4ด. xxx ถ.เอกาทศรฐ ม.00 บ.เทศบาล(นอกเขตชุมชน) ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก โรงเรียนจุฬาภรณ์ พิษณุโลก 2023-01-13 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2023-01-14 10:05:51
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ช.ศรัณย์ภัทร xxx 8ปี,4ด. xxx ถ.ราษฎร์อุทิศ ม.27 บ.ชุมชนสระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก รร.จ่าการบุญ ป.4 2023-01-13 รพ.พุทธชินราช 2023-01-13 15:15:03
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายพาทิศ xxx 25ปี,1ด. xxx ถ. ม.07 บ.วัดพริก ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก 2023-01-12 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2023-01-13 12:01:21
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.นาตยา xxx 22ปี,3ด. xxx ถ.ราษฎร์เพ็งสาย ม.00 บ.เทศบาล(นอกเขตชุมชน) ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก บ.เดอะเบเคอร์ ช็อป 2023-01-09 รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล 2023-01-11 12:01:48
พรหมพิราม รับแล้ว ด.ช.กิตติภพ xxx 11ปี,5ด. xxx ถ. ม.08 บ.ป่าสัก ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม 2023-01-06 รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 2023-01-11 07:55:35
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ญ.พรปวีณ์ xxx 11ปี,3ด. xxx ถ. ม.30 บ.ชุมชนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก รร.วัดศรีวิสุทธารม ป.5 2023-01-06 รพ.พุทธชินราช 2023-01-10 16:24:04
เนินมะปราง รับแล้ว ด.ญ.ยลรดี xxx 12ปี,4ด. xxx ถ. ม.05 บ.พัฒนาดงน้อย ต.บ.น้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 2023-01-10 รพ.เนินมะปราง 2023-01-10 15:18:51
พรหมพิราม รับแล้ว น.ส.ชนัชชา xxx 26ปี,10ด. xxx ถ. ม.01 บ.ท่ามะเฟือง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 2023-01-08 รพ.พรหมพิราม 2023-01-09 12:26:32
วังทอง รับแล้ว นายธวัชชัย xxx 16ปี,1ด. xxx ถ. ม.06 บ.เนินมะเกลือ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง เรียนเทคนิคพิษณุโลก ขับรถไป-กลับ 2023-01-08 รพ.วังทอง 2023-01-08 10:33:25
วังทอง รับแล้ว นายภูมิภัทร xxx 20ปี,0ด. xxx ถ. ม.01 บ.ท่าหมื่นราม ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง สามเณรอยู่วัดท่าหมื่นราม 2023-01-08 รพ.วังทอง 2023-01-08 10:30:53
เนินมะปราง รับแล้ว น.ส.ดลพร xxx 15ปี,3ด. xxx ถ. ม.05 บ.ทุ่งนาดี ต.วังยาง อ.เนินมะปราง รร.เสรีศึกษาชนแดน 2023-01-03 รพ.พุทธชินราช 2023-01-07 12:17:46
วังทอง รับแล้ว ด.ช.พชร xxx 10ปี,6ด. xxx ถ. ม.01 บ.คลองตาคง ต.ดินทอง อ.วังทอง โรงเรียนพิณฯ ป.4 2023-01-07 รพ.วังทอง 2023-01-07 10:54:54
บางระกำ รับแล้ว นายกิตติศักดิ์ xxx 17ปี,0ด. xxx ถ. ม.08 บ.ประดา ต.บึงกอก อ.บางระกำ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 2023-01-06 รพ.บางระกำ 2023-01-06 17:00:42
วังทอง รับแล้ว นางวรรณา xxx 49ปี,10ด. xxx ถ. ม.10 บ.ดอนม่วง ต.วังทอง อ.วังทอง 2023-01-06 รพ.วังทอง 2023-01-06 08:58:30
บางระกำ รับแล้ว นางยุพิน xxx 59ปี,9ด. xxx ถ. ม.12 บ.หนองเขาควาย ต.บางระกำ อ.บางระกำ 2023-01-04 รพ.พุทธชินราช 2023-01-05 09:26:34
พรหมพิราม รับแล้ว น.ส.กุลญาลักษณ์ xxx 19ปี,1ด. xxx ถ. ม.01 บ.พรหมพิราม(ม.1) ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มน. 2023-01-04 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2023-01-05 09:20:14
บางกระทุ่ม รับแล้ว นางประมวล xxx 64ปี,6ด. xxx ถ. ม.07 บ.คลองตานุ่น ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม 50/1 ม.7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2023-01-04 รพ.บางกระทุ่ม 2023-01-04 17:49:30
บางกระทุ่ม รับแล้ว น.ส.จุฑามาศ xxx 37ปี,4ด. xxx ถ. ม.09 บ.วังตาบัว ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม โรงน้ำแข็ง ต.โคกสลุด 2023-01-04 รพ.บางกระทุ่ม 2023-01-04 16:06:59
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.พัชริน xxx 51ปี,3ด. xxx ถ.- ม.64 บ.ชุมชนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก - 2023-01-04 รพ.พิษณุเวช 2023-01-04 14:25:52
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.เนตรนภา xxx 46ปี,1ด. xxx ถ. ม.00 บ.เทศบาล(นอกเขตชุมชน) ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก 2023-01-01 รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 2023-01-03 14:10:47
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายสุวิชญ์ xxx 17ปี,1ด. xxx ถ. ม.03 บ.เกาะคู ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 2023-01-03 รพ.บางกระทุ่ม 2023-01-03 13:24:20
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายอาคิฬา xxx 22ปี,4ด. xxx ถ.สังห์วัฒน์ ม.04 บ.บ้านคลอง(ม.4)   ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก 2023-01-01 รพ.พรหมพิราม 2023-01-03 11:27:46
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายพุฒินันท์ xxx 24ปี,7ด. xxx ถ. ม.04 บ.ตาลสุวรรณ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก พนักงานขนส่งAITตลาดฉัตรแก้ว 2023-01-02 รพ.พุทธชินราช 2023-01-03 10:35:17
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายธนาเดช xxx 18ปี,2ด. xxx ถ.- ม.06 บ.บางกระทุ่มใน ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม 2023-01-02 รพ.พิษณุเวช 2023-01-02 23:53:46
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ช.คัชชะเทพ xxx 9ปี,1ด. xxx ถ.ธรรมบูชา ม.43 บ.ชุมชนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก - 2022-12-31 รพ.พิษณุเวช 2023-01-02 21:54:47
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายพิเชษฐ xxx 17ปี,10ด. xxx ถ.บึงพระจันทร์ ม.21 บ.ชุมชนบึงพระจันทร์ 40 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก 2023-01-01 รพ.พิษณุเวช 2023-01-01 20:30:17
วังทอง รับแล้ว ด.ช.อันโมล xxx 6ปี,10ด. xxx ถ. ม.03 บ.หนองเตาอิฐ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 2022-12-30 รพ.วังทอง 2022-12-30 09:27:59
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ช.กิตติพงศ์ xxx 0ปี,0ด. xxx ถ. ม.03 บ.เขื่อนขันธ์ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก 2022-12-26 รพ.พุทธชินราช 2022-12-29 13:51:08
เนินมะปราง รับแล้ว ด.ญ.อริญรดา xxx 6ปี,1ด. xxx ถ. ม.11 บ.ถาวรพัฒนา ต.บ.น้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง อ.3 บ้านเนินมะปราง 2022-12-25 รพ.เนินมะปราง 2022-12-27 11:50:20
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายชาญณรงค์ xxx 25ปี,6ด. xxx ถ. ม.10 บ.บึงช้าง ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม 2022-12-27 รพ.บางกระทุ่ม 2022-12-27 10:38:43
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.สุปราณี xxx 25ปี,3ด. xxx ถ. ม.01 บ.ค่ายทหาร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก 2022-12-26 รพ.พิษณุเวช 2022-12-26 21:51:08
เนินมะปราง รับแล้ว นายอำพล xxx 15ปี,6ด. xxx ถ. ม.08 บ.ทุ่งพระ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง ม.3 บ้านเนินมะปราง 2022-12-26 รพ.เนินมะปราง 2022-12-26 14:33:13
เนินมะปราง รับแล้ว ด.ญ.กลอยผกา xxx 8ปี,5ด. xxx ถ. ม.05 บ.ทุ่งนาดี ต.วังยาง อ.เนินมะปราง ป.2 บ้านวังยาง 2022-12-26 รพ.เนินมะปราง 2022-12-26 13:46:49
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ช.จิณณวัตร xxx 14ปี,3ด. xxx ถ.ธรรมบูชา ม.05 บ.คลองมหาดไทย  ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก รร.พุทธชินราช ม.2/2 2022-12-21 รพ.พุทธชินราช 2022-12-26 09:30:38
พรหมพิราม รับแล้ว น.ส.พรรณสร xxx 17ปี,8ด. xxx ถ. ม.05 บ.ไผ่ถ้ำ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม 2022-12-23 รพ.พรหมพิราม 2022-12-24 15:07:36
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายศิลา xxx 26ปี,6ด. xxx ถ. ม.09 บ.นาโพธิ์แดง(ม.9) ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก ขับรถบรรทุกรับจ้าง 2022-12-23 รพ.พุทธชินราช 2022-12-24 09:31:14
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.ภัทรานี xxx 19ปี,10ด. xxx ถ. ม.06 บ.วัดหล่ม ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก 2022-12-23 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2022-12-24 08:35:07
พรหมพิราม รับแล้ว นายกิตติคุณ xxx 24ปี,5ด. xxx ถ. ม.05 บ.คลองแคออก(ม.5) ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม 2022-12-21 รพ.พรหมพิราม 2022-12-22 11:40:41
พรหมพิราม รับแล้ว ด.ช.เกียรติศักดิ์ xxx 13ปี,7ด. xxx ถ. ม.05 บ.กรับพวงกลาง ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม 2022-12-20 รพ.พรหมพิราม 2022-12-21 11:50:15
วังทอง รับแล้ว ด.ญ.นันท์นภัส xxx 12ปี,6ด. xxx ถ. ม.01 บ.ปอย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง โรงเรียนองค์การป่าไม้ ให้ประวัติที่โรงเรียนพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 2022-12-21 รพ.วังทอง 2022-12-21 11:35:16
วังทอง รับแล้ว น.ส.พรชณัฐมณฑน์ xxx 32ปี,10ด. xxx ถ. ม.07 บ.ทรัพย์ไพรวัลย์ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง ครู รร.ออป.2 2022-12-19 รพ.พุทธชินราช 2022-12-21 09:30:59
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายนายภัทรดิษ xxx 29ปี,1ด. xxx ถ. ม.07 บ.พงศธร-ชินลาภ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก 2022-12-16 รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 2022-12-20 13:41:59
เนินมะปราง รับแล้ว ด.ช.ทิวากร xxx 10ปี,11ด. xxx ถ. ม.02 บ.มุงเหนือ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง ป.5 บ้านใหม่สามัคคี 2022-12-19 รพ.เนินมะปราง 2022-12-19 14:23:05
บางระกำ รับแล้ว นางอำภา xxx 41ปี,10ด. xxx ถ. ม.08 บ.ประดา ต.บึงกอก อ.บางระกำ 2022-12-19 รพ.บางระกำ 2022-12-19 14:02:17
เนินมะปราง รับแล้ว ด.ช.เจษฏา xxx 13ปี,6ด. xxx ถ. ม.06 บ.วังยาง ต.วังยาง อ.เนินมะปราง ม.2 เสรีศึกษา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 2022-12-17 รพ.เนินมะปราง 2022-12-19 13:26:38
บางกระทุ่ม รับแล้ว ด.ช.นนท์ปวิช xxx 8ปี,9ด. xxx ถ. ม.02 บ.หนองพญายอ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม 36 ม.2 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2022-12-18 รพ.บางกระทุ่ม 2022-12-18 16:25:29
บางกระทุ่ม รับแล้ว ด.ช.นพดล xxx 11ปี,2ด. xxx ถ. ม.02 บ.หนองพญายอ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม 37/4 ม.2 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2022-12-18 รพ.บางกระทุ่ม 2022-12-18 16:21:09
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายภควัต xxx 17ปี,3ด. xxx ถ. ม.02 บ.น้ำตูม   ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก รร.สารพัดช่างพิษณุโลก 2022-12-16 รพ.พุทธชินราช 2022-12-18 10:28:04
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.ธัญรดา xxx 27ปี,0ด. xxx ถ. ม.05 บ.วังส้มซ่า ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก 2022-12-16 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2022-12-16 16:16:07
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส..ธิดาดอย xxx 18ปี,4ด. xxx ถ.พิชัยสงคราม ม.36 บ.ชุมชนแสนพลพ่าย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก อ.บางระกำ 2022-12-11 รพ.พุทธชินราช 2022-12-16 09:07:12
วัดโบสถ์ รับแล้ว น.ส.ศรสวรรค์ xxx 30ปี,0ด. xxx ถ. ม.04 บ.น้ำคบ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 2022-12-13 รพ.วัดโบสถ์ 2022-12-15 09:29:44
บางกระทุ่ม รับแล้ว ด.ช.พัชรพร xxx 11ปี,8ด. xxx ถ. ม.02 บ.หนองพญายอ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม 46/5 ม.2 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2022-12-15 รพ.บางกระทุ่ม 2022-12-15 09:17:07
ชาติตระการ รับแล้ว นายทรงศักดิ์ xxx 52ปี,11ด. xxx ถ. ม.04 บ.ไทรงาม  ต.ป่าแดง   อ.ชาติตระการ สภ.ชาติตระการ 2022-12-13 รพ.พุทธชินราช 2022-12-15 09:10:15
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ญ.บุญชนิตา xxx 10ปี,4ด. xxx ถ. ม.04 บ.ตาลสุวรรณ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก รร.จ่าการบุญ ป.4/5 2022-12-14 รพ.พุทธชินราช 2022-12-14 14:49:05
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายวิศิษฎ์ xxx 62ปี,0ด. xxx ถ.พระองค์ดำ ม.33 บ.ชุมชนวิเศษไชยชาญ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก ดูแลหอพักและบ้านเช่า 2022-12-12 รพ.พุทธชินราช 2022-12-13 10:17:04
พรหมพิราม รับแล้ว น.ส.กรกมล xxx 18ปี,3ด. xxx ถ. ม.11 บ.ย่านยาว(ม.11) ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม 2022-12-12 รพ.พรหมพิราม 2022-12-13 10:10:38
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ญ.วิดาวรรณ xxx 2ปี,0ด. xxx ถ. ม.16 บ.ชุมชนพันปี ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก 2022-12-12 รพ.พุทธชินราช 2022-12-13 09:28:23
วัดโบสถ์ รับแล้ว ด.ช.ปฏิพล xxx 6ปี,3ด. xxx ถ. ม.05 บ.ท้อแท้ ต.ท้อแท้    อ.วัดโบสถ์ 2022-12-10 รพ.พิษณุเวช 2022-12-13 07:23:39
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ช.กันตพัฒน์ xxx 5ปี,4ด. xxx ถ. ม.09 บ.ไผ่วง ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก 2022-12-11 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2022-12-12 08:23:29
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายสุชาติ xxx 43ปี,4ด. xxx ถ. ม.02 บ.หนองพญายอ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม 2022-12-11 รพ.บางกระทุ่ม 2022-12-11 11:56:27
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายฐกฤต xxx 36ปี,0ด. xxx ถ.ประสงค์สม ม.23 บ.ชุมชนมหานุภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่บ่อน้ำมันลานกระบือไปกลับ้านที่ทำงานทุกวัน 2022-12-10 รพ.พุทธชินราช 2022-12-11 10:17:40
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.สุพัตรา xxx 23ปี,0ด. xxx ถ.- ม.08 บ.หัวแท ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก 2022-12-09 รพ.พิษณุเวช 2022-12-09 20:48:34
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายณัฐพงศ์ xxx 46ปี,5ด. xxx ถ.พญาเสือ ม.49 บ.ชุมชนตาลเดี่ยว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พนักงานโรงแรมอิมพีเรียล พิษณุโลก 2022-12-09 รพ.พุทธชินราช 2022-12-09 16:06:09
เนินมะปราง รับแล้ว ด.ช.กัมพล xxx 15ปี,0ด. xxx ถ. ม.04 บ.เนินกะบาก ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง ม.3 บ้านเนินมะปราง 2022-12-07 รพ.เนินมะปราง 2022-12-09 13:55:05
วังทอง รับแล้ว ด.ญ.จิราพร xxx 13ปี,1ด. xxx ถ. ม.09 บ.ซำตะเคียน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง โรงเรียนบ้านซำตะเคียน 2022-12-08 รพ.วังทอง 2022-12-08 08:57:37
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายพิษณุ xxx 37ปี,10ด. xxx ถ. ม.08 บ.บ้านแขก  ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก 2022-12-07 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2022-12-08 08:24:41
บางระกำ รับแล้ว ด.ญ.ปนัดดา xxx 12ปี,4ด. xxx ถ. ม.08 บ.ประดา ต.บึงกอก อ.บางระกำ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2022-12-07 รพ.บางระกำ 2022-12-07 14:09:21
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ช.วัชระ xxx 3ปี,10ด. xxx ถ. ม.05 บ.วังส้มซ่า ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก 2022-12-06 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2022-12-07 08:23:22
พรหมพิราม รับแล้ว ด.ญ.ณฐพร xxx 1ปี,1ด. xxx ถ. ม.02 บ.พรหมพิราม(ม.2) ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม - 2022-12-06 รพ.พิษณุเวช 2022-12-07 03:28:49
ชาติตระการ รับแล้ว น.ส.ณัฐชา xxx 16ปี,6ด. xxx ถ. ม.01 บ.สวนเมี่ยง ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 2022-12-06 รพ.ชาติตระการ 2022-12-06 16:05:00
เนินมะปราง รับแล้ว น.ส.ตันหยง xxx 17ปี,0ด. xxx ถ. ม.03 บ.ชมพูเหนือ ต.ชมพู      อ.เนินมะปราง โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 2022-12-02 รพ.เนินมะปราง 2022-12-06 13:57:47
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายวีระ xxx 26ปี,0ด. xxx ถ. ม.05 บ.วังส้มซ่า ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก Cockpit พิษณุโลก (หน้า มน.) 2022-12-05 รพ.พุทธชินราช 2022-12-06 09:32:07
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายธนัญพัฒน์ xxx 35ปี,2ด. xxx ถ.- ม.02 บ.บางพยอม(ม.2) ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2022-12-05 รพ.พิษณุเวช 2022-12-05 15:07:21
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว ด.ช.นัทธพงศ์ xxx 13ปี,2ด. xxx ถ. ม.00 บ.เทศบาล(นอกเขตชุมชน) ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2022-12-01 รพ.พิษณุเวช 2022-12-05 14:53:08
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.โสภิดา xxx 21ปี,6ด. xxx ถ. ม.09 บ.คลองหนองเหล็ก ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์ มน. 2022-12-04 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2022-12-05 08:30:24
บางระกำ รับแล้ว นายรุ่งรดิศ xxx 17ปี,5ด. xxx ถ.- ม.08 บ.ทุ่งใหญ่ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ 2022-12-03 รพ.พิษณุเวช 2022-12-04 06:38:18
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว นายปภัทรเกียรติ์ xxx 21ปี,5ด. xxx ถ. ม.44 บ.ชุมชนอรัญญิก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พนักงานบริษัทโฮมแกรน ตรงข้ามโลตัสท่าทอง 2022-12-02 รพ.พุทธชินราช 2022-12-03 14:49:07
วังทอง รับแล้ว ด.ญ.ลักษิกา xxx 13ปี,2ด. xxx ถ. ม.16 บ.ปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้2 2022-12-03 รพ.วังทอง 2022-12-03 10:28:44
วังทอง รับแล้ว ด.ญ.ขวัญตา xxx 13ปี,1ด. xxx ถ. ม.03 บ.หนองเตาอิฐ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง โรงเรียนเนินสะอาด ญาติให้ประวัติข้างบ้านมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 2022-12-03 รพ.วังทอง 2022-12-03 10:16:25
วังทอง รับแล้ว ด.ญ.รัชนีกร xxx 14ปี,9ด. xxx ถ. ม.03 บ.หนองเตาอิฐ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง โรงเรียนเนินสะอาด ญาติให้ประวัติข้างบ้านมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 2022-12-03 รพ.วังทอง 2022-12-03 10:13:45
เมืองพิษณุโลก รับแล้ว น.ส.ช่อเพชร xxx 43ปี,7ด. xxx ถ.- ม.05 บ.คลองมหาดไทย  ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก บ้าน 2022-12-02 รพ.พิษณุเวช 2022-12-02 18:00:08
วังทอง รับแล้ว ด.ช.ธนากร xxx 12ปี,5ด. xxx ถ. ม.03 บ.ดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 2022-12-02 รพ.วังทอง 2022-12-02 16:32:57
ชาติตระการ รับแล้ว นางดวงใจ xxx 54ปี,11ด. xxx ถ. ม.12 บ.ขุนน้ำคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ 2022-12-01 รพ.พุทธชินราช 2022-12-02 15:16:08
บางกระทุ่ม รับแล้ว นายสราวุฒิ xxx 36ปี,3ด. xxx ถ. ม.02 บ.ย่านยาวตะวันตก ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม 7 ม.2 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2022-12-02 รพ.บางกระทุ่ม 2022-12-02 13:54:03
นครไทย รับแล้ว นายโยณายา xxx 30ปี,1ด. xxx ถ. ม.10 บ.ภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย 2022-12-01 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย 2022-12-01 14:46:30
visit 7268 times , Last Process 2023-03-27 04:00:01

©2018-2019 DHDC Team all rights reserved.